26.04.2016  |  ...

Nový zákon o veřejných zakázkách

26.04.2016  |  seminář k problematice zadávání veřejných zakázek   konaný 22.6.2016 od 9.00 do 13.00 hodin v Plzni, Malá Doubravka 27   Cílem semináře je seznámit posluchače s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, jeho strukturou, se zaměře...

Zobrazit všechny aktuality


Klíčové aktivity projektu

I. Tvorba nových vzdělávacích programů Administrativní pracovník/ pracovnice a Pracovník/ pracovnice v přímém styku se zákazníkem

KA je v souladu s podporovanou aktivitou 4.2.1. Rozvoj nabídky dalšího vzd. (tvorba obsahově zajímavých, potřebných a praktických vzdělávacích programů vycházejících z průzkumu rozvojových potřeb a požadavků zaměstnavatelů; rozvoj nabídky dalšího vzd.).
V této KA budou vytvořené dva nové vzdělávací programy . V porovnání s existujícími kurzy obdobného zaměření na trhu budou nové kurzy komplexnější (spájejí v sobě nejvíce poptávané dovednostní a znalosti pro vybrané cílové skupiny zaměstnanců jak v odborné, tak i soft skills a jazykovou výbavu) a rozsahem efektivnější. Výuka těchto nových kurzů bude navíc inovativní díky využití interaktivní tabule a webového portálu (viz popis KA č. 2).
Programy jsou rozdělené do logicky uzavřených výukových modulů, které lze absolvovat i samostatně. Tím je daná flexibilita nově vytvářených produktů - zájemce má možnost výběru, zda chce absolvovat komplexní trénink (rozložený do delšího časového období) nebo pouze vybrané ucelené výukové moduly.
Zpracování vzdělávacích programů a tvorba výukových materiálů bude započata studiem již existujících metodik a podkladů pro danou tematickou oblast, dále studiem na internetu a v odborné literatuře. Programy budou vytvářet metodici na základě získaných dat z dotazníků, know-how žadatele a konzultací s lektory.

Na realizaci KA se podílí manažer a fin. manažer projektu, metodici a lektoři pro nové programy.
Doba trvání KA: 1. - 7. měsíc realizace projektu.

II. Inovace vzdělávacích kurzů měkkých dovedností - interaktivita a efektivita ve výuce

KA je v souladu s podporovanou aktivitou 4.2.1. Rozvoj nabídky dalšího vzd. (rozvoj interaktivních metod výuky; nabídky dalšího vzd. a rozšiřování nabídky efektivních metod vzd. programů).
V této KA budou inovovány již existující vzdělávací programy (kurz efektivní komunikace, prezentačních dovedností a time managementu), které patří v nabídce BTI k nejvíce poptávaným a dle analýzy trhu a moderních trendů ve vzdělávání chceme výuku zatraktivnit, zinteraktivnit a zefektivnit s využitím interaktivního panelu.

Na realizaci KA se podílí manažer a fin. manažer, metodici a lektoři pro inovované programy.
Doba trvání KA: 4. - 7. měsíc realizace projektu.

III. Pilotní ověření nových/inovovaných vzdělávacích programů a kurzů

KA je v souladu s podporovanou aktivitou 4.2.1. Rozvoj nabídky dalšího vzd.
Všech 5 nově vytvořených/inovovaných kurzů bude pilotně ověřeno na skupině 12 účastníků/účastnic dalšího vzdělávání z Plzeňského kraje.
Na počátku aktivity bude proveden užší výběr cílové skupiny vč. uzavření dohod o vstupu do projektu. Při výběru budou upřednostněni uchazeči, kteří se zapojili do provedeného telefonického šetření a formou písemného dokumentu projevili zájem o vytvářené kurzy a pilotní kurzy. Za komunikaci a koordinaci cílové skupiny účastníků dalšího vzdělávání bude odpovědný Koordinátor.

Na realizaci KA se podílí manažer a fin. manažer projektu, koordinátor cílové skupiny, metodici a lektoři pro nové programy a inovované kurzy.
Doba trvání KA: 8. - 15. měsíc projektu. Konkrétní harmonogram kurzů bude sestaven tak, aby u dlouhodobých kurzů nezatížil cílovou skupinu ve velkém rozsahu.

IV. Evaluace projektu a nových/inovovaných kurzů

Aktivita je v souladu s hlavní podporovanou aktivitou 4.2 Podpora vzd. nabídky v obl. dalšího vzdělávání (4.2.1 rozvoj nabídky dalšího vzd. směrující ke konkurenceschopnosti).
Cílem KA je vyhodnocení, korekce a finalizace jednotlivých vzdělávacích programů a kurzů, pilotně odzkoušených v rámci KA 3.
Na realizaci se podílí manažer a fin. manažer projektu, koordinátor CS, metodici a lektoři.
Harmonogram KA a rozsah výuky: Průběžná evaluace a zjišťování zpětné vazby probíhá průběžně (podněty od lektorů a od účastníků pilotních kurzů), nicméně v závěrečné fázi projektu (16. - 17. měsíc projektu) bude probíhat rozsáhlejší evaluace formy a obsahové stránky kurzů ze strany cílové skupiny, ale i odborných pracovníků realizačního týmu.
 V závěrečném měsíci projektu bude zrealizován motivační workshop pro zaměstnavatele z Plzeňského kraje.
Výše uvedené aktivity budou základem pro provedení potřebných úprav a změn metodiky, obsahu nových kurzů nebo studijních materiálů pro potřeby dalších nepilotních kurzů.

         
Nahoru